Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj elektronickej publikácie (ďalej len e-booku) na internetovej stránke wpnavod.sk.

Predávajúci:

Obchodné meno: Ing. Vladimír Juroško
IČO: 50115481
DIČ: 1076381152
Miesto podnikania: 02201 Čadca, Drahošanka 3348
Okresný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 520-27002

E-mail: vladimir.jurosko@gmail.com

Predávajúci nie je platca DPH.

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

E-book Používateľský návod pre WordPress je informačným produktom. Akékoľvek šírenie, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Stiahnutím tohto e-booku rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tejto publikácie a úspechy či neúspechy z toho plynúce sú len vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V e-booku môžete nájsť informácie o produktoch, alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru a skúseností autora k tématike.

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru – e-booku predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Kupujúci objednáva vzdelávací e-book vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar (e-book) a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru (e-booku). Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke wpnavod.sk a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky a zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami.

3. Cena produktu

Cena e-booku je uvedená  na stránke wpnavod.sk a je súčasťou záväznej objednávky. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru. Cena produktu je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné.

4. Platobné podmienky

Platobný systém je napojený na platobnú bránu spoločnosti Besteron, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a on-line bankových prevodov. Čísla platobných a kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Besteron.

Možnosti platieb:

a) On-line platobnou kartou
b) Platobnými tlačidlami bánk
c) Bankovým prevodom

5. Dodacie podmienky

Nárok na dodanie e-boku Používateľský návod pre WordPress vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny. Po obdržaní úhrady kúpnej ceny bude kupujúcemu automaticky zaslaný e-book v elektronickej podobe vo formáte PDF na emailovú adresu, ktorá bola zadaná pri vyplnení objednávky.Predávajúci nezodpovedá za nedodanie vzdelávacieho e-booku v prípade nesprávneho zadania emailovej adresy.

V prípade neobdržania e-booku najneskôr do 3 dní od úhrady má právo kupujúci napísať reklamáciu na emailovú adresu uvedenú v kontaktoch. Po obdržaní reklamácie predávajúci odkontroluje správnosť emailovej adresy ako aj úhradu kúpnej ceny a správnosť variabilného symbolu. Reklamácia bude vybavená, v čo najkratšom čase, najneskôr do 7 dní od obdržania reklamácie.

6. Garancia – Vrátenie peňazí

Predávajúci ponúka kupujúcemu 14-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Pokiaľ by kupujúci do 14 dní od doručenia e-booku prostredníctvom emailu usúdil, že tento e-book nesplnil jeho očakávanie, predávajúci ponúka možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od doručenia tovaru – e-booku prostredníctvom emailu a to elektronickou formou na tento email: vladimir.jurosko@gmail.com  s vyplneným vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete nižšie) a priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene e-booku vrátane DPH.  Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Ing. Vladimír Juroško
Rajčianska 5086/14
82107 Bratislava-Vrakuňa
Slovensko

IČO: 50115481
DIČ: 1076381152

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania …………..
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

7. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na vladimir.jurosko@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenie sporov nájdete na odkaze http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.